Versie 1 – 30 september 2021

Innovation Playground hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke gegevens we verzamelen.

Wie zijn wij?

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Innovation Playground, in concreto door de Dienst Ondernemen & Innovatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De Provincie Oost-Vlaanderen is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks ontvangen door ingevulde (contact)formulieren of andere documenten. Het is ook mogelijk dat we jouw persoonsgegevens opvragen bij andere overheidsdiensten die er over beschikken.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor een duidelijk en gerechtvaardigd doel:

 • voor de goede vervulling van een provinciale taak, met name de communicatie en marketing over de slimme specialisatiestrategie van de Provincie Oost-Vlaanderen;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven;
 • voor het versturen van uitnodigingen;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Welke gegevens zijn dat precies?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen of verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht.

Hoe verwerken we je persoonsgegevens?

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

Dit betekent dat:

 • wij enkel jouw persoonsgegevens verwerken in functie van de doelstellingen zoals hierboven beschreven;
 • wij enkel de noodzakelijke persoonsgegevens opvragen;
 • onze medewerkers discreet omspringen met je gegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vooruit-voering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • wij jouw gegevens niet langer dan nodig voor onze taken bewaren, rekening houdend met de archiefwetgeving.

Als Provincie Oost-Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Innovation Playground
Dienst Ondernemen & Innovatie Provincie Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
E innovationplayground@oost-vlaanderen.be

Wat zijn je rechten?

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. In deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren

Klachten

Ben je ontevreden met de behandeling van je verzoek of ben je van mening dat de behandeling van jouw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kan je contact opnemen met:

De Vlaamse Toezichtscommissie (voor klachten)
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be
Website Vlaamse Toezichtscommissie

De Gegevensbeschermingsautoriteit (voor klachten en bemiddeling)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Website Gegevensbeschermingsautoriteit

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum bovenaan de pagina geven de recentste wijziging aan.